Inici /

Ajuts a projectes promoguts per les entitats sense finalitat de lucre, culturals, juvenils, veïnals, gent gran, esportives, feminismes i LGTBI, i esportistes locals

DescripcióConcedir subvencions a projectes i activitats promogudes per les entitats culturals, juvenils, veïnals, gent gran, esportives, feminismes i LGTBI, i esportistes locals dins de l’any natural.

Els beneficiaris de les subvencions tindran com a obligació acreditar el compliment de les obligacions comptables, mercantils i tributàries derivades de la normativa aplicable.


Qui ho pot demanar? • Persones jurídiques legalment constituïdes que compleixin amb el requisit de ser entitats privades sense finalitat de lucre, legalment constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Sant Quirze del Vallès i que estiguin classificades segons registre en algun d’aquests àmbits: CULTURALS i OCI I TEMPS DE LLEURE, ESPORTIVES, GÈNERE I ORIENTACIÓ SEXUAL, GENT GRAN, JUVENILS i VEÏNALS, i comptar amb un 75% dels membres de la Junta empadronats a Sant Quirze del Vallès i amb un mínim d’associats al municipi de Sant Quirze, mai inferior al 50%.
   
 • Persones físiques en nom propi, que recull el programa per a esportistes locals.
   
 • Grups de joves sense personalitat jurídica, que recull el programa de suport a projectes i activitats juvenils.
   

 Nota:


D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:


 • les persones jurídiques,
 • les entitats sense personalitat jurídica,
 • els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

 


Requisits previsNo concorre en alguna de les circumstàncies recollides a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Les entitats sol·licitants podran demanar una subvenció anual per projecte. Per projecte entenem, aquella activitat de caràcter individual i d’interès general que pot desenvolupar l’entitat objecte de la subvenció, sent aquesta activitat o projecte, una del conjunt d’activitats que realitza l’entitat.

Els establerts a les bases reguladores d’acord amb les clàusules específiques per a cada programa al qual es vol sol·licitar la subvenció.


Documents que cal aportarEn el moment de la sol·licitud:


 


Per a tots els programes de suport:


 


En el cas del programa de suport C 01 – 19 per a projectes esportius:


 


En el cas del programa de suport C 02 – 19 per a esportistes locals: 


 
En el cas  del programa de suport C – 05 – 19 per a projectes juvenils:


Per justificar la subvenció:


 • Model de Justificació
 • Annex 6: memòria detallada del projecte / activitat
 • Justificants de les despeses, com a mínim, pel valor de la subvenció concedida. S’admetran com a justificants de les despeses:
  • Factures, rebuts, tiquets i altres documents amb valor probatori en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, en original o fotocòpia compulsada legalment davant de notari. (Que han de complir els requisits establerts a la clàusula 19.6 de les bases).
 • Documentació acreditativa del seu pagament.
 • Document acreditatiu dels ingressos obtinguts, subvencions o ajudes, públiques o privades que hagin finançat l’activitat subvencionada, amb indicació de l’import i la seva procedència.
 • Document acreditatiu del compliment de les obligacions comptables, mercantils i tributàries aplicables segons la naturalesa de l’entitat.
 • Llibre de comptes anuals o en el seu defecte llibre de caixa així com acta de l’assemblea general ordinària on s’aprova els comptes anuals.
 • Certificat del president o presidenta que subscrigui que la subvenció atorgada s’aplica a la finalitat per a la qual ha estat concedida.
 • Un exemplar de la documentació i propaganda escrita i gràfica relativa  al projecte subvencionat, que contingui la llegenda i anagrama de l’ajuntament. En cas d’editar materials, cal que els textos siguin sotmesos a correcció lingüística.
 • Documentació detallada a les clàusules específiques segons el tipus de programa.

 


Antelació amb què cal demanarPresentació de sol·licituds de subvenció:   FORA DE TERMINI


 • Del 30 de setembre a l'11 de novembre de 2019


Presentació de la justificació atorgada:


 • En el termini de 30 dies a comptar des de la finalització de l’activitat subvencionada i,
  en tot cas, les de caràcter anual, com a data màxima, el 30 de març de 2020.

   On es demana (Presencial)
Oficina d'Atenció Ciutadana


Oficina Ajuntament

Plaça de la Vila, 1 (08192)
Dilluns a dijous de 8:30 a 19h, divendres de 8:30 a 14h
Telèfon: 937216800


Oficina Torre Julià de les Fonts

C/ de Josep Mitats, 10 (08194)
Dimecres de 16.45 a 20h i divendres de 8.45 a 14h
Telèfon: 937840136


Consulteu els horaris especials de Setmana Santa, estiu i Nadal


 


On es demana (En línia)IMPORTANT: Per poder tramitar aquesta sol·licitud per registre electrònic es necessari disposar d'un CERTIFICAT DIGITAL admès o estar donat/da d'alta al servei VÀLid de la Generalitat de Catalunya. (Podeu consultar quins certificats són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses).
 

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:


 1. Descarregueu el models de sol·licitud i annexos del tràmit.
 2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
 3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
 4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
 5. Feu clic en continuar.
 6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.

 

Una vegada es registri correctament rebreu el justificant de registre electrònic.


Enllaç: Sol·licitud online

Servei gestorParticipació i Processos participatius


Termini per resoldre i notificar3 mesos


CostGratuït


ObservacionsEs consideren despeses subvencionables aquelles que responguin a la naturalesa del projecte subvencionat, que en cap cas poden tenir un cost superior al valor del mercat, s’efectuïn dins el termini establert per a la realització de les activitats en la convocatòria, i amb caràcter general, de conformitat amb allò que preveu l’Ordenança General de subvencions, les següents:


 • Despeses de l’adquisició de material fungible o no inventariable
   
 • Despeses de publicitat i propaganda dirigida a la difusió de les activitats
   
 • Despeses de lloguer d’equips de so, llums, taules, cadires, etc...
   
 • Despeses de contractació de serveis externs, contractació d’espectacles, llicències, assegurances, arbitratges, dispositius d’assistència sanitària, seguretat privada, etc.
   
 • Desplaçaments i dietes sempre que siguin directament relacionats amb l’activitat desenvolupada i no superin el 50% de l’import justificable.
   
 • Despeses derivades d’activitats lúdiques i festives vinculades a l’objecte social de l’entitat
   
 • Despeses inventariables sempre que estiguin relacionades amb el projecte. El període durant el qual el beneficiari pot destinar els béns al fi concret de la subvenció serà de cinc anys.
   
 • Despeses de manteniment de locals social sempre que no superin el 20% de l’import justificat i estiguin directament relaciones amb el projecte.
   

En cap cas són despeses subvencionables:


 • Els interessos deutors dels comptes bancaris
   
 • Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals
   
 • Les despeses de procediments judicials


Si l’import de la despesa subvencionable és igual o superior a l’import del contracte menor, el beneficiari ha de sol·licitar, com a mínim, tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a l’obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les característiques especials de les despeses subvencionables no hi hagi en el mercat un nombre suficient d’entitats que el subministrin o el prestin, o llevat que la despesa s’hagi efectuat abans de la subvenció.


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto