Castellano  |  Contacte

escola-aduls-t.png

Home | Centres i etapes | Formació persones adultes | Centre municipal l'Olivera | Notícies | Obert el període d'inscripció per a les proves d'accés a Grau Mitjà i Superior

Obert el període d'inscripció per a les proves d'accés a Grau Mitjà i Superior

11/03/2015Informació important:

Les dates d’inscripció són:: de l'11 de març (a partir de les 9 h) al 23 de març de 2015.

Pagament de la taxa d’inscripció: 24 de març de 2015 (abans de les 22 h).


El Departament d'Ensenyament convoca les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà per a les persones que volen accedir a la formació professional de grau mitjà i no tenen el graduat en educació secundària obligatòria.


El Departament també convoca les proves d'accés a cicles formatius de grau superior per a les persones que volen accedir a la formació professional de grau superior i no tenen el batxillerat, ni han superat el curs específic d'accés al grau superior.


 


Més informació sobre la prova d’accés a grau mitjà:


L'objectiu de la prova és que l'aspirant demostri que posseeix les capacitats, els coneixements i les habilitats, així com el domini suficient de les llengües oficials per cursar amb aprofitament els ensenyaments pels quals s'opti.


Per poder fer la prova d'accés cal tenir 17 anys o més (o complir-los l'any 2015).


Les persones que tinguin la titulació que permeti l'accés directe no es poden inscriure a la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà. Tampoc s'hi poden inscriure les persones que hagin superat el curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM), o un programa de qualificació professional inicial (PQPI).


Les persones que ja hagin superat la prova d'accés amb anterioritat poden tornar-s'hi a inscriure (si no han aconseguit cap dels requisits d'accés directe).


 


Més informació sobre la prova d’accés a grau mitjà:


L'objectiu de la prova és que l'aspirant acrediti la seva maduresa en relació amb els objectius del batxillerat i les seves capacitats referents al camp professional de què es tracti, així com el domini suficient de les llengües oficials per cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.


Per poder fer la prova d'accés cal tenir 19 anys o més (o complir-los l'any 2015). També la poden fer les persones que tenen 18 anys O més (o els compleixen l'any 2015) i tenen un títol de tècnic de la mateixa opció de matèries que el cicle formatiu de grau superior a què volen accedir.


Les persones que tinguin la titulació que permeti l'accés directe a la prova d'accés a cicles grau superior no es poden inscriure a la prova d'accés. Tampoc s'hi poden inscriure les persones que hagin superat el curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau superior (CAS).


Les persones que hagin superat amb anterioritat la prova d'accés poden tornar-s'hi a inscriure, sempre que no hagin assolit algun dels requisits d'accés.